Official-Transcript-Request

Request for official transcript of grades - Գնահատականների/ակադեմիական քաղվածքի հայտ

To be used to request a transcript of grades-գնահատականների քաղվածք Processing time: 3 working days Պատրաստվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Will be destroyed if not picked up within 3 months 3 ամսից ավել չի պահվում

 • Input your AUA lookup ID. If you do not remember it, leave it blank.
 • Please input your family name as you remember it in the AUA records.
 • Please input your first name as you remember it in the AUA records
 • Please enter your email address
 • Your phone number
 • At the present, academic transcripts are available only in English.
 • Please add any additional information/instructions. For example, your father's name, the years you were a student or, for example, do you need a stamp on all pages of the transcript? Do you need a pdf of it?
 • If someone else will be picking up your transcript, indicate the individual's full name.
 • Please enter a number from 1 to 10.
  Indicate the number of copies you need
 • Please indicate the program/major you studied at AUA.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.