Financial Aid Deadlines

Given the current situation due to the Coronavirus outbreak, financial aid applications can be sent electronically to [email protected] email address.

ATTENTION!

Those who apply for admission by early deadline, can apply for tuition assistance ONLY by first deadline. 

Those who apply for admission by regular deadline, can apply for tuition assistance ONLY by second deadline.

*Those who apply for admission by rolling deadline, can apply for tuition assistance ONLY by final deadline. 

*tuition assistance for rolling applicants is subject to availability of funds.

**if any of these dates fall on a non-working date, then the deadline will be moved to the following working day.


UNDERGRADUATE DEADLINES

 

Early Tuition Assistance Application December 20
Continuing Students March 2
Regular Tuition Assistance Application April 7
Rolling Tuition Assistance Application June 22
Deferred Payment  (for admitted and registered undergraduate freshman and sophomore students) September 9
Flexible Payment Plan for Fall Semester September 15
 Flexible Payment Plan for Spring Semester  February 1


GRADUATE & CERTIFICATE PROGRAM DEADLINES

 

Early Tuition Assistance Application February 7
Continuing Students March 2
Regular Tuition Assistance Application May 4
***Rolling Tuition Assistance Application
(for graduate programs only)* MSM applicants are not eligible for rolling admissions as classes for the program will commence during the summer term
July 3
First Tuition Assistance Application for certificate programs only   May 3
Second Tuition Assistance Application for certificate programs only (not applicable for CTEFL program)       July 2
Student Loan
(for admitted and registered graduate and undergraduate junior and senior students)
September 4
Flexible Payment Plan for Fall Semester September 15
 Flexible Payment Plan for Spring Semester  February 1
Tuition assistance for Spring 2020 semester admission only December 13

 

INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS DEADLINE

 

International Scholarship Application
for Spring semester only
December 8
International Scholarship Application(including Aurora Gratitude Scholarships) June 30

 

 

PETITION TO REVIEW TUITION ASSISTANCE STATUS

 

Early & Regular Applicants August 5
Rolling Applicants September 5

 

 

Tuition Assistance (TA) Notification Dates

Applicants who submit complete tuition assistance packages by AUA TA deadline dates will receive notification of their TA status by email, up to twelve weeks after each TA deadline date.

*** Graduate program applicants who have applied for TA by the final deadline for graduate students will be notified of their TA status 1 week prior to the start of classes.

Continuing students who submitted their tuition assistance application packages by March 2 will receive their TA notification letters by August 15.

 

Ուսման վարձին ուղղված աջակցություն

 

Բակալավրի կրթական ծրագրի վերջնաժամկետներ

 

Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու առաջին ժամկետ դեկտեմբեր 20
Ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմելու ժամկետ արդեն սովորող ուսանողների համար մարտ 2
Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու երկրորդ ժամկետ ապրիլ 7
Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու վերջին ժամկետ հունիս 22
Տարժամկետ վճարման դիմելու վերջնաժամկետ 2018-19թթ. ուստարում ընդունված և գրանցված բակալավրիատի ուսանողների համար: սեպտեմբեր 9
Ճկուն սանդղակով վճարում աշնանային կիսամյակի համար սեպտեմբեր 15
Ճկուն սանդղակով վճարում գարնանային կիսամյակի համար փետրվար 1

 

Մագիստրոսի և վկայագիր շնորհող կրթական ծրագրերի վերջնաժամկետներ

 

Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու առաջին ժամկետ փետրվար 7
Ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմելու ժամկետ արդեն սովորող ուսանողների համար մարտ 2
Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու երկրորդ ժամկետ մայիս 4
*** Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու վերջին ժամկետ(միայն մագիստրոսի կրթական ծրագրի դիմորդների համար) հուլիս 3
Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու առաջին ժամկետ (միայն վկայագիր շնորհող կրթական ծրագրի դիմորդների համար) մայիս 3
 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու երկրորդ ժամկետ (միայն վկայագիր շնորհող կրթական ծրագրի դիմորդների համար/ կիրառելի չէ ամռանը <<Անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման վկայագիր>> ծրագրի դիմորդների դեպքում) հուլիս 2
Ուսանողական վարկի դիմելու վերջնաժամկետ (2018-19թթ. ակադեմիական տարվա համար ընդունված և գրանցված մագիստրատուրայի ուսանողների համար:) սեպտեմբեր 4
Ճկուն սանդղակով վճարում աշնանային կիսամյակի համար սեպտեմբեր 15
Ճկուն սանդղակով վճարում գարնանային կիսամյակի համար փետրվար 1
Ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմելու ժամկետ գարնանային կիսամյակի դիմորդների համար դեկտեմբեր 13

 

Օտարերկրյա ուսանողների համար կրթաթոշակին դիմելու վերջնաժամկետ

Կրթաթոշակին դիմելու վերջնաժամկետ միայն գարնանային կիսամյակի համար դեկտեմբեր 8
Կրթաթոշակին դիմելու վերջնաժամկետ(ներառյալ «Ավրորա» երախտագիտության կրթաթոշակ)  հունիս 30

 

Ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմումի պատասխանի վերանայման դիմում- հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ

Առաջին և երկրորդ ժամկետով ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմորդների դիմում- հայտերի վերանայման վերջնաժամկետ օգոստոս 5
Վերջին ժամկետով ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմորդների դիմում- հայտերի վերանայման վերջնաժամկետ սեպտեմբեր 5

 

Ուսման վարձին ուղղված ֆինանսական աջակցություն (ՖԱ) ստանալու վերաբերյալ ծանուցման ժամկետներ

Նշված վերջնաժամկետներում ՖԱ ամբողջական փաթեթը ներկայացրած դիմորդները ՖԱ վերաբերյալ ծանուցումը կստանան էլեկտրոնային փոստի միջոցով նշված յուրաքանչյուր վերջնաժամկետից հետո 12 շաբաթվա ընթացքում:

***Մագիստրոսի կրթական ծրագրի դիմորդները, որոնք ՖԱ ամբողջական փաթեթը ներկայացնում են մագիստրոսի կրթական ծրագրի դիմորդների համար նախատեսված ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմելու վերջին ժամկետով, ՖԱ վերաբերյալ ծանուցումը կստանան դասերի մեկնարկից 1 շաբաթ առաջ:

ՀԱՀ-ում սովորող ուսանողներն, ովքեր  իրենց ՖԱ ամբողջական փաթեթը ներկայացրել են մինչև մարտի 2-ը, ՖԱ վերաբերյալ ծանուցումը կստանան մինչև օգոստոսի 15-ը: